مرد در دادگاه خانواده گفت: بعد از گرفتن ۶ زن تازه متوجه شدم چه اشتباهی مرتكب شدم و چرا قدر محبت زن اولم را ندانستم؛ حال خواهان زندگی مجدد با زن اولم هستم. به گزارش فارس، مردی میانسال برای درخواست طلاق ...